JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Wiindamaagewin zhigwa Ezhichigeng

Winnipeg! Explore “The Speech Act Project”

Ryan Gorrie Bizindaadiwag (2022) Michelle Jean Park, 65 Granville Street, Winnipeg Mb Ezhinaagwak Dezhiikigaadeg “Bizindaadiwag” inwaade ayizhichigeng ji-noondaagwak Anishinaabe inwewin, gakina ji-noondamowaad. Mii o’o ji-bizinjigaadeg inwewin bebakaan ayapiitiziwaad gaagiigidowaa, bebakaan…

Read More