JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Odaanaang

Gii-onachigaade 1996 gaa-akiiwang, Anishinaabeg ji-bimendamowaad iwe Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art (US) gaa-ijigaadeg, gii-onachigaade onji Anishinaabeg, Aabitagoozhaanag, Eshkiimeg gaye. Mii bezhig mookomaan akiing ayaamagad niswi Anishinaabeg niigaanishkamowaad omaa Canada ini waabanda’iwewinan, ji-gikenjigaadeg gechiwaag zhigwa miziwekamig Anishinaabeg omazinichigewiniwaan. Biindig dazhi gemaa bakaan dezhiikamowaad gegoon, mookomaan akiing awashime odani-ayaanaawaan dezhiikigaadenigin zhigwa wiindamaagewin – bezhig dago ayamagak maagoniganing (urbanshaman.org, stormspirits.org, conundrum.ca) ezhising, zhigwa bakaan gegoon eyaang dezhiikigaadegin. Mookomaan akiing onandawendaanaawaa’ ji-waabanda’iweng aaniin nanaandok Anishinaabe ozhichiganan ji-waabanda’iweng.

Ninoojitoomin omaa mookomaan akiing ji-wiijiyangidwaa gaa-ozhitoowaad gegoon mayageninaagwakin, aaniin weshki-maajitoowaad ono wezhitoowaad, ji-minotenigin imaa ge-waabanda’iweng, ji-minwaabanjigaadegin. Endanokiing, niwiikojitoomin ji-ani-waabanjigaadegin ini ozhichiganan miziwe onji eyaang. Mii mookomaan akiing ji-meshkwaji-waabanjigaadenigin “Anishinaabeg odoozhichiganiwaan,” geget minwenjigaadewan gete ozhichiganan, mii iwe mookomaan akiing niigaan odatoonaawaan noomaya’ii gaa-gii-ozhichigaadenigin.