JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Odaanaak kaakiibi-iisisek

Kaakiishi wawenahjikaadekipan 1996 Anishininiiwi kakiidaawidodamowinikamikok, Odenaak Kayaash Anishininiiwimashkikiwinini:Nookom Anishininiiwi kakiidaawidodamowin (US) iinaabadan ewaabadahiiwenaaniwak egwa edashijikaadekin nookom Anishininiiwak, Wiisaakodewininiwak, egwa Inuit kakiidaawidodamowinan. US omijiminaanaawaa kakijiinendaakwaninik kaa-iishi abiijikaadek iimaa beshikwaye kaa-iishi nihsikin anishininiiwi kakiidaawidodamowinik – kaa-iishi bimoojikaadekin omaa kanada egwa edakwakin mayaam kaa-iishi noodakosinaaniwak iimaa dedibaahii iineke, misiwe biko ahkik, egwa misiwe kakina ahkiin kaa-iishi dedibaashkaadekin nookom Anishininiiwi kakiidaawidodamowinan. Iimaa bijiwaakahiikanik owedi ahpin niikade bimojikewinan, US obiminaanakidonaawaan bimojikewinan egwa omistenaanaawaan majiidodamowinan – iikweniwan kaye mamaataawaabikok naakosowinik (urbanshaman.org, stormspirits.org, conundrum.ca) egwa dashiikewinik kaawijisekin maajidaawinan. US okakwe wijikaabawiidawaawaan kaa-iishi baabakaaninaakwakin Anishininiiwi kakiidaawidodamowinan kaa-iishi kijiishinaakwakin kakiidaawinaakojikewinan, kaa-iishi aaniminaakwakin, egwa nookom kaa-iishiwaabajikaadeklin kekonan.

Kaawiishi debinikeyaak omaa US ewiwinahtamwaayaakwaa okakiidaawidodamok odanohkiiwiniwaan iimaa kaawijisenik kakwejidowinaak kaa-iishinaakwaninik egwa kaa-iishi aabajijikaniwaninik, iikweniwan oji kaayani mohkiiwaaj egwa kaadebinamaasiwaaj okakiidaawidodamok odanohkiiwiniwaan kaanaakwaninikin ekijinakajidowaaj, kaakiishikij ododamowinik, egwa kaakiji anohkaadakin. Iiwe dash kaa-iishi bimaadisiiwikamikowak, kijinendaakwan kaadodamaak kaabimikaakaajishkamaak kaawenodahk kakiidaawidodamowinan kaa-iishibimi bimaadisiimakakin iikweniwan kabaabakaaninaakwakin egwa kaa-iishi mamaataawinaakwakin dashikewinan. US bakidindisiwak jikakwejijikaadekin awiyak odinendamowiniwaan iiweni oji “Anishininiiwi Kakiidawidodamowin”, egwa kaye jiminonikaadekin weshkaj kiwaakominaanak omiikwewiniwaan, US okanawaabadanaawaa jibimikaakaadinaawaajin nookom okakiidawidodamook kiyaabij kaabimi oshdowaajin kinwaakaash kayaash dodamowinan oshibihiikewinan