JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Galleries / Online

Online

Iwe Speech Act Project Izhichigewin

Start:
End:
Galleries: Offsite Online

Oshki-wiiji’idiwin igi Urban Shaman Gallery zhigwa Winnipeg Trails Association imaa iwe “The Speech Act Project.” Ekidong onji iwe Izhichigewin Igi Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery wiijichigemaawaad ini Winnipeg Trails…

Read More

A Path to the Tipi between Stars and Time

Artist(s): Tipi Joe
Start: April 1, 2022 12:00 pm
End: May 21, 2022 5:00 pm
Galleries: Main Marvin Online

Main zhigwa Media Galleries, maagoniganing Virtual Gallery (TBA)   Aawiwin Joe Lanceley gemaa “Tipi Joe” odibendaan Tipi Joe Creations zhigwa niigaanii iwe Red Willow Tipi izhichigewin geshkichigesig. Onjii imaa Mistawasis…

Read More

Ogidochige: Laura Ortman- Dagwiing iwe Nuit Blanche/Culture Days gaa-ijigaadeg

Artist(s): Laura Ortman
Start: September 25, 2021 11:00 pm
End: September 1, 2022 12:00 am
Galleries: Online

Nishike-gidochiged, wezhibii’iged, wiijiiwed igay, Laura Ortman (Waabishkiiwe Wajiw Apache) bebakaan gidochigeng gegoon, dago ozhitood noondaagomochiganan, waabamind gidochiged, mezinaatesenig gegoon. Ogii-wiiji-gidochigemaa’ Tony Conrad, Jock Soto, Raven Chacon, Nanobah Becker, Okkyung Lee,…

Read More

Gii-zaagaasige daabishkoo a’iiman agoojiganing, James Luna onji

Artist(s): Meagan Musseau
Start: August 1, 2021 12:00 am
End: August 1, 2022 12:00 am
Galleries: Online

Omazinichige: Meagan Musseau Niigaaniid: Lori Blondeau Maagoniganing ate August 1, 2021 akoo August 1, 2022   Ge-waabanda’iwed mazinichigan, akiing onji waabishiwe, mezinaateseg Gegoon: 250 dasonik waabizaawizid zenibaakaan gii-zagaakowaawag agoojiganeyaabiing gigizheb…

Read More

“Wahkohtowin: Gakina gegoo/gakin awiya waawiijiisewag”

Artist(s): Shayla Elizabeth
Start: July 22, 2021 8:00 pm
End: July 22, 2021 9:00 pm
Galleries: Online

ONLINE Spoken Word recording will be posted on our web till July 2022 Ge-izhiseg da-giigidom “Wahkohtowin: Gakina gegoo/gakin awiya waawiijiisewag” Menwemod/Ozhibii’ige : Shayla Elizabeth Wii-wiijichigemaad Aaron Dumas, djembe; dago Jolene…

Read More