JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Galleries / Main

Main

Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin

Artist(s): Sharon Hall
Start: September 1, 2023 5:00 pm
End: October 14, 2023 5:00 pm
Galleries: Main

Binakwe-giizis, midaswe ishe Niiwin Niishtanwasaak Akii Paakisin chiibizhyig: Nanogiizhigak, Waatebagaa-giizis pezhik minik nanaan minik zhangwase. Ga Muzinigebiigewid ozhiibigan Sharon Hall, Wabishke Mengaan Ikwe Nagadwendamaan nisidotamaan wabadeigyan kego. Kendaswinan Debwewin. Onishin…

Read More

Niinwin Izhwebaadinoon

Artist(s): Brennan Mckay
Start: January 13, 2023 5:00 pm
End: February 25, 2023 5:00 pm
Galleries: Main

360 Gallery link HERE! Aawiwin Brennan Mckay niizh gijijakoonan Minagoo Ziibe ndojii manidobaang. Gigikinamadizwaa chiimazinakiziget, niime, midaswe ishe niswe gii apiitize gagii majitood. Mizii we gii ngwake minik niime. Midaswe…

Read More

Niibowa Gegoon Ozhii’on (Many Things Appear)

Artist(s): Sonya Kelliher-Combs (Anchorage, Alaska), Maureen Gruben (Tuktoyaktuk, NT), Sissel M. Bergh (Trondheim, Norway)
Start: August 5, 2022 7:00 pm
End: September 24, 2022 5:00 pm
Galleries: Main Marvin

Niibowa Gegoon Ozhii’on August 5 akoo September 24, 2022 Sonya Kelliher-Combs (Anchorage, Alaska) Maureen Gruben (Tuktoyaktuk, NT) Sissel M. Bergh (Trondheim, Norway) Gaa-niigaaniid: Taqralik Partridge (Ottawa) Gaa-bekinaageg: Friday, August 5,…

Read More

A Path to the Tipi between Stars and Time

Artist(s): Tipi Joe
Start: April 1, 2022 12:00 pm
End: May 21, 2022 5:00 pm
Galleries: Main Marvin Online

Main zhigwa Media Galleries, maagoniganing Virtual Gallery (TBA)   Aawiwin Joe Lanceley gemaa “Tipi Joe” odibendaan Tipi Joe Creations zhigwa niigaanii iwe Red Willow Tipi izhichigewin geshkichigesig. Onjii imaa Mistawasis…

Read More

Mide-wigwas: Transmediating

Artist(s): Niigaaniid: Angelina McLeod
Start: July 2, 2021 12:00 pm
End: August 7, 2021 5:00 pm
Galleries: Main

Ningikendaamin okwiinowang omaa gigeteminaanig odakiiwaang Agwi’idiwin Bezhig aki. Wiisaakodewininiwag owe odakiiwaan. Ningikendaamin ondinamaang nibi imaa onji Shoal Lake 40 First Nation Anishinaabeg. IKIDOWIN Mide-wigwas: Transmediating waabanda’iwem aaniin enwaadegin wiigwaasi-apakwaanan, wiikaanakin gikendaasongin…

Read More