JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Gii-zaagaasige daabishkoo a’iiman agoojiganing, James Luna onji

Gii-zaagaasige daabishkoo a’iiman agoojiganing, James Luna onji

Artist(s): Meagan Musseau
Start: August 1, 2021 12:00 am
End: August 1, 2022 12:00 am
Galleries: Online

Omazinichige: Meagan Musseau

Niigaaniid: Lori Blondeau

Maagoniganing ate August 1, 2021 akoo August 1, 2022

 

Ge-waabanda’iwed mazinichigan, akiing onji waabishiwe, mezinaateseg

Gegoon: 250 dasonik waabizaawizid zenibaakaan gii-zagaakowaawag agoojiganeyaabiing gigizheb niibing.

Wezhitood: Mazook Studio

Mezinaatebijiged: James Grudić

Maamiinotood: Meagan Musseau

Wiiji’iwed Onachigeng: Mariah Young

Apii: Peskewiku’s | July 2021 aginzod

 

Omazinichige ekidod:

Gii-zaagaasige daabishkoo a’iiman agoojiganing, James Luna onji akiing onjise  waabanda’iwewin Meagan Musseau gii-ozhitood. Owe waabanda’iwewin da-achigaadeg ookowan endaanid apii Peskewiku aginzod imaa Ktaqmkuk akiing, Elmastukwek nagake imaa minisiing eyaamagak. Odoozhitoon owe mazinichigan Meagan gaganoonaad ini gaa-niigaaniinid Lori Blondeau-wan onji igi High-Tech Storytellers gaa-inindwaa: New Generation imaa Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery.

 

Aawiwin

Meagan Musseau, Mi’kmaw (L’nu) dinoowi omazinichige, Elmastukwek onjii Ktaqmkuk akiing (Bay of Islands, ningaabiiwanong Newfoundland) gaa- ijigaadenig. Wiinge ominwendaan bebakaan gegoon ginigawinang ozhitood mazinichiganan, daabishkoo makakoonsikeng, manidoominensikeng, akiing onji waabanjichiganan, mezinaatesegin, zhigwa bakaan waabanda’iwewinan. Memindage odazhiikaanan gaa- mazinichiged, niimiwin, ji-gikendang Mi’kmaw inwewin, gikina’amaaged gegoon owe wiijiiwed ondaaji’owin. Odoozhichiganan Musseau gii- waabanda’iwem imaa Open Space, Victoria; grunt gallery, Vancouver; Ociciwan Contemporary Art Centre, Edmonton; AKA Artist-run, Saskatoon; Ace Art Inc., Winnipeg; VOX, centre de l’image contemporaine, Montreal; and internationally imaa Canada House, London, UK. Gii-dagwii gaye imaa Spirit Song Festival (2019), Bonavista Biennale (2019), #THIRDSHIFT (2017), dago gaye miziwe Mikinaako-minisiing gii-danakamigizi. Gii-waabanda’iwem gaa-gii-ozhitood imaa Canadian Art, Border Crossings, dago Visual Arts News gaa-ijigaadenigin mazina’iganan. Gaa-izhichiged, Musseau ogii-bi-wiiji’igonan nanaakomind daabishkoo Aboriginal Arts Development Award, First Peoples’ Cultural Council (2016), Atlantic Canadian Emerging Artist, the Hnatyshyn Foundation (2018), zhigwa gaye Sobey Art Award longlist (2021) gaa-ijigaadenigin.