JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Iwe Speech Act Project Izhichigewin

Iwe Speech Act Project Izhichigewin

Start:
End:
Galleries: Marvin Offsite Online

Oshki-wiiji’idiwin igi Urban Shaman Gallery zhigwa Winnipeg Trails Association imaa iwe “The Speech Act Project.”

Ekidong onji iwe Izhichigewin

Igi Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery wiijichigemaawaad ini Winnipeg Trails Association gaa-inindwaa da-niigaaniwag ji-wiijitoowaad Anishinaabe Inwewinan, gechiwaag awiyag bigo ezhi-nisidotamowaad, ji-wiijitoowaad imaa omazinichigewiniwaang zhigwa odibaajimowiniwaan. Bebakaan endasingin inwewinan inendami’iwemagadoon, aaniin ekidoomagakin, aaniin gaye bebakaan ezhisingin gaagiigidong, aaniin gaye awiya noonde-ikidod gegoowan. Naagadaewnjigaadegin inwewinan, aaniin awiya wiin igo ayikidod, ayinendang gaye, wiin gaye igo gegoon da-doodam ini gaa-gii-inwaadang gaagiigidod. Aaniin giigidowin ayizhiseg da-wiijiiwesemagad aaniin Anishinaabe omazinichigeg ge-wiiji’iwemagak gikendaasowining izhi, zhigwa gaye aaniin ge-izhi-wanichigaadesinog Anishinaabe inwewinan.

Aabajichigan Speech Trails

APP LINK COMING SOON

A Fortress of Indigenous Stories izhinikaadewan – Bigo apii, gidaa-gaachidinaanan ini miziwe bimi-ayaang. Niwii-onatoomin iwe Mobile App aabajichigan ji-bizinjigaadegin oshki-dibaajimowinan, gete-dibaajimowinan gaye. Mii owe ji-mikigaadegin ono dibaajimowinan akii-mazina’iganing bigo apii ji-bizinjigaadegin gabeya’ii. Imaa ge-gikinawaajichigaadegin akii-mazina’iganing, dibaajimowin iwe, mazinichigan gemaa bakaan gegoo izhitwaawining. Ninandawendaamin ji-anishinaabebii’igeng agwajaya’ii omaa enokiiyaang zhigwa imaa Winnipeg miikanawan.

 

Abiwin Gaa-gii-atood Ryan Gorrie Bizindaadiwag

Installation will be at Michelle Jean Park, 65 Granville Street, Winnipeg

Wiiji’igod Brook McIlroy Inc., Ryan Gorrie oga-ozhitoon gegoo North Winnipeg Parkway imaa Michelle Jean Park, Norquay Community Centre gaa-ijigaadeg – abiwin noondaagwak. Awashime iga-wiindamaagoo eni-onachigeyaang. Ogii-bi-wiijichigemaa’ Brook McIlroy gaa-inimind Ryan Gorrie apane 2009 gaa-akiwaninig apii gaa-gii-bakinaaged iwe onji Spirit Garden imaa Thunder Bay ji-wiiji’aad ini ge-wii-ozhichigenid, mii dash ogii-maajii-wiidanokiimaa’ 2016 gaa-akiiwaninig imaa ji-niigaaniid Winnipeg dazhi dago igi Indigenous Design Studio gaa-inindwaa.

Ryan onji imaa Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Sand Point First Nation imaa Lake Nipigon) owiijitoonaawaa’ gaye Anishinaabe Izhitwaawin gegoo dawisewaad ji-ozhitoowaad daabishkoo gegoo izhi’owining aabadakin abooshke gegoo mechaagin ji-onachigaadegin. Aginjigaadeni omazina’igan onibii’igedimaa Manitoba. 2018 gaa-akiiwaninig, Ryan odoozhichigan iwe UNCEDED: Voices of the Land gaa-ijigaadenig imaa Venice Biennale imaa dagwiimagak 17 miinawaa gegoon bakaan Anishinaabe onibii’igeg gaa-gii-ozhitoowaad miziwe sago omaa akiing. Odoozhichiganan gii-bakinaagemagadoon iweni gaa-izhichigenid onji Ontario Association of Architects, Royal Architectural Institute of Canada, and Ontario Wood Works gaa-inindwaa. Ji-wiijitood Anishinaabeg odoozhichiganiwaan ji-dagoteniging i’i dinookaaning, ogii-wiiji’aa ini Brook McIlroy gaa-inimind ji-ondaanid Anishinaabe’ ji-wiiji’igowaad odizhichigewiniwaang. Owiiji’aa’ gaye Anishinaabe iwe gekina’amawindwaa zhigwa weshkaadiziig enokiiwaad imaa.

 

Bezhig ikidowin owe gaa-giizhigak

Anishinaabemowin zhigwa Omashkiigoomowin aabadadoon endaso-giizhig ezhi-niizhingin ini endananokiing. Gikino’amaageng ini Anishinaabe inwewinan imaa onji ozhichiganining niiyaab ji-ganandawaagin ini omaa Mikinaako-minisiing. Gegoo nesidawinigaadegin enwaadegin ikidowining wiiji’iwemagad ji-gikenjigaadegin. Ikidowinan ge-aabadakin gagwedweng gegoon daabishkoo “daga babaamosedaa”, anamikawad awiya “Aaniin” zhigwa gegoo ge-waabanjigaadegin babaamoseng daabishkoo “ziibi.”

 

Gikino’amaag B (inaa’ gaye LLB) anishinaabe inwewinan

Dakwaamagad maagoniganing eteg LLB ji-ani-gikenjigaadegin Anishinaabe inwewinan, ji-noondaman inwetamowaad igi gaa-anishinaabemowaad. Gaa-mazinaatesegin miziwe daa-bijinjigaade miziwe, memindage awiyag eyaasigwaa ningoji awiyan anishinaabemosinig. Ge-niigaaniid/wezhitood Brennan Mckay onandomaa’ noonde-gikendaminid apii noondaagwadinig iwe. Megwaa andooshkang, naanigoding nawach maminose ji-gikendaman oshki-inwewin wiijichigemad awiya iwe doodaman. Bigo dino aweneniwiyan, “gikendaman inwewin onji B”, nawach giwiikoshkaagon ji-dagwiiwaad gaa-bizindamowaad. Gidaa-ondinaan onji Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery’s facebook, instagram zhigwa youtube eyaamagakin ge-ondinamamban.

 


Episode 4 to come soon!

Share your experiences on the trails and photos on #speechact or #healingtrails #MbIndigenousLanguages