JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Andigo epiichi-michaag giizhig

Andigo epiichi-michaag giizhig

Artist(s): Meryl McMaster
Start: March 5, 2021 12:00 am
End: April 17, 2021 12:00 am
Galleries: Main

Winnipeg Free Press article about the show
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/arts/chameleon-connecting-574095482.html

 

Ekidod Omazinichige

Aaniin enendamang bimiseg ayizhiseg giwiiji’igomin aaniin gaa-izhi-wiijiiwitooyang, aaniin enendamang gaye gidakiiminaan. Aaniin enendamaan bimiseg ayizhiseg onjise niizhwewig gegoon ji-izhishkaawan – bezhig wiin, maajiseg gwayak ayizhise, zhigwa miinawaa bezhig gaagiitwaamise, gagizhibaaseg. Gaa-gii-izhi-ombigiyaan onjise aaniin enaabandamaan gegoo, mii-sa ezhiseg gii- giginitaawigiyaan Waabishkiiwe zhigwa Anishinaabewid awiya.

Naanaagadawendamaan ayizhiseg bemiseg, aaniin gaye gaa-izhi-gaagiitwaamaadizing imaa gete Mistassini (gichi-asin, sputinas (nabagajiw), wiyacahk (basakamigaag) zhigwa ayeakow awacha (metaawang) omaa mikinaako-minisiing gii-onjise ji-ozhitoong As Immense as the Sky gaa-ijigaadeg. Naagadawendamaan ono, ningii- maamakaadendam, gii-zegi’igon idash gaye aaniin gakina giinawind endoodamang owe gaa-onizhishing gidakiinaan.

Ji-gotanziwaan gegoo, ningii-noojitoon odaanaang gaa-bi-izhiwegobanen, bizindawagwaa enawemagwaa, ogitaadiziig, gekenimagwaa zhigwa miziwe gaa-bi-ayaawaad awiyag. Megwe gaa-waawiijichigeninding, aaniin gaye ayizhiwebak gaagechiwaag ningoji imaa nindanishinaabewinaang, niwaabishkiwewinaang gaye, ji-noojitooyaan ogikendaasowiniwaan, giitwaam ji- dibaadodamaan nimazinaakizganing gaa-ozhitoowaan.

Niibowa ningoji gaa-gii-izhaayaan, gegoon imaa gii-ayizhiwebiziwag dibinawe nindinawemaaganag, aaniin memindage gaa-inendami’igowaad imaa gii-ayaawaad. Ningii- wiikoshkaagonan dibaajimowinan zhaawanong onji Saskatchewan zhigwa gaa- oninamaang Ontario zhigwa Newfoundland. Ningii-noojitoon ji-wiisookawagwaa ongo gaa-gii-bi-ayaawaajin, ji-moozhitoowaan iwe aki gaa-gii-bimaadiziwaad.

Ningii-ani-ayinendam bebakaan ono akiin minjimenjigaadeg gegoo imaa atemagakogwen. Iwe Andigo epiichi-michaag giizhig inwaade bima’ajigaadegin ono gete miikanawan, bebakaan ayinaabishinan, ani-gikendamaan ningetemag ogikenjigewiniwaan.

Ini gaa-mazinaatesingin odaanaang akoo noongom gaa-bi-izhisegobanen. Mewinzha dibaajimowinan zhigwa gegoon naanoondaman ge-ani-izhisegwen, nimoozhitoon akiing, bagosendaagwad gwayak ji-ani-waawiijiiwesegin gegoon miziwekamig eyaayang.

 

Aawiwin

Meryl McMaster, Ottawa, Canada gii-dazhi-nitaawigi, mii imaa eyaad megwaa. Enawemaad Red Pheasant ishkoniganing Saskatchewan onjiiwa’, ini Siksika Anishinaabe’ Alberta onji izhi-dibendaagozi. Ogii-giizhitoon iwe BFA mazinaakiziged imaa onji OCAD University imaa Toronto (2010). Gikenimaa nitaa-mangaakizigani’idizod wiin eta dino ezhinaagwakin, onoojitoon awenen aawiwid akiing onji, gaa-bi-inawedaasod, odizhitwaawin, memindage gii- omashkiigoowid zhigwa owaabishkiiwe odinawemaagana’. Odoozhichiganan McMaster gii-nishike- waabanda’iwem gemaa gii-dagwii waabanda’iwewinan miziwe omaa Canada zhigwa agwajaya’ii, dago imaa National Gallery of Canada (Ottawa, ON), Ryerson Image Centre (Toronto, ON), Australian Centre for Photography (Sydney, AUS), Smithsonian’s National Museum of American Indian (New York, NY), Art Gallery of Ontario (Toronto, ON), Museum of Contemporary Native Arts (Santa Fe, NM), Montreal Museum of Fine Arts (Montreal, QC), zhigwa gaye imaa Ikon Gallery (Birmingham, UK). Gii-bakinaage gaye onji imaa Scotiabank New Generation Photography Award (2018), REVEAL Indigenous Art Award (2017), Eiteljorg Contemporary Art Fellow Award Eiteljorg Contemporary Art Fellow Award Artists (2012), Canon Canada Prize (2010), OCAD U Medal (2010) and was shortlisted for the Louis Roederer Discovery Award (2019) and longlisted for the 2016 Sobey Art Award. Odoozhichiganan gaa-waabanjigaadeniwan imaa National Gallery of Canada, Art Gallery of Ontario, Eiteljorg Museum, Montreal Museum of Fine Arts, Museum London, Nelson-Atkins Museum of Art, Ottawa Art Gallery, Canadian Museum of History, National Museum of American Indian.