JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

pēyakwan kīsik kakwāyaki-ispīhcāw

pēyakwan kīsik kakwāyaki-ispīhcāw

Artist(s): Meryl McMaster
Start: March 5, 2021 12:00 am
End: April 17, 2021 12:00 am
Galleries: Main

Winnipeg Free Press article about the show
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/arts/chameleon-connecting-574095482.html

ka-isi kiskēyihtamahk tānimatahtwaw ka-miyāskatamahk ispayiwin wiyastāw itāhkōmitowin isi ēkwa mīna ka-isi nisitohtamahk kēhciwāk kī-taskiynaw. ni-nākatohkāmatowin ispayiwin ohci pē-ohcipayin nīswayak āniskostēwin nisitohnākwan isi mācihtāwin—pēyak itowahk pimastēw isi mēskanās ēkwānima āniskostēw āh-āyītaw kiskinohtahēwin anohc ohci, ēkwa kotak itowahk aya kāh-kīhtwām mīna tahki. ōma āsowahonān ohci askiy itāpisiniwin ka-kī-awāsisīwiwiyan aspin ohci pē-ohcipayin, ayis ni-kī-nihtāwikin nīswayak isi wītisānīhitowin nakahpēhanohk mīna nēhiyānāhk.

ka-māmitonēyihcikatēk ispayiwin ēkwa misahci nāh-nāway isi pimātisiwin kāh-kīhtwām kāwi ita kayās mistassini (misi-asiniy), sputinas (kaskatināw), wiyacahk (posiskatināw), ēkwa mīna ayakowawacha (yēkawaciyanihk) ohci mihkināhk ministik pē-osīhcikatēw pēyakwan kīsik kakwāyaki-ispīhcāw. Ōhi māmitonēyihcikēwina ni-miyikon māmaskātēyihtamowin, māka mīna koskonam pīhci-niya astāsiwin mēcimwāci kiyānaw ōma ka-māmawohkamahk tōcikēmakana wakīc kī-miyo taskiynaw.

ta-mawinēhaman ōma astāsiwin, ni-nōcihtān iyinīsiwin ita kayās ni-wāhkōmākanak ō-pimātisiwiniwaw, ni-natohtēn tāpwē-ācimowin niwāhkōmākanak ohci, kiskēyihtamakēwiyiniwak, nitōtēmak, ēkwa mīna ayisiyiniwak ka-kī opapāmācihōcik ōta askīhk pāmwayēs niya. Ita otōtēmiwin, pimācihowin, mīna pisiskēyihcikēwin itēhkēskamik ohci nakiskātēn ni-wīci-nēhiyawak ohci mīna opītatowēwak kayas ni-wāhkōmākanak ni-māci-wāpahcikān mīna ni-māwacihtān wiyawāw ō-kiskēyihtamowina mīna ta-pimātisihtāman mīna ta- ācimostātitaman tipiyawē pītosi-isi sāpo masinipayiwina.

mihcēcis ita ka-kiyokēyan ayātinkatēw kihci-itēyihtamowin kēhciwāc ni-wāhkōmākanak  kici ayis ohi pēyak-wayak mistahi ki-itēyihtakwan ispīhk wīyawaw ō-pimātisiwiniwaw; ni-otamiyohikon ōhi  ita pēyak-wayak mitoni mitēhihk ohci ka-mōsihtahk ācimowina āpihtawāyihk akāmihk ēkwa mīna sāwanohk isi kisiskāciwani-sīpiy isko nātakām isi wīpat akāmōtēnāhk pihci Ontario mīna Newfoundland. ni-pakosēyimon kāh-kīhtwām ta-otōtēmiyan ēkwāniki asici ka-kī-pē-itohtēcik pāmwayēs niya ēkosi isi ni-nakiskātēn askiy ita ka-kī wīkicik.

ni-pē wapahtēn askiy ka-isinākwahk pēyakwan mahki-asiwacikan ē-ayāwahikinikatēk kiskēyihtamowin. pēyakwan kīsik kakwāyaki-ispīhcāw māmiskōtam ta-pimohtēh ōhi mitoni kayās mēskanawa, ta-pisiskāpahtamahk nanātohk Isi itāpisiniwin, ēkwa mīna kiskēyihtamowin ēwako ohci kayas ni-wāhkōmākanak ō-yinisowiniwaw.

ka-osīhcikātēkih ōhi masinipayiwina kikinikātēw mosci mēskocipayiwin ispayiwin iskohk mēkwac anohc. ōhi acimowina kayas (kayās ohci) mīna astāsiwin kīmwēwin isi nīkānihk pīminam miyaw askiy asici, ni-pakosēyimon kahkiyaw ta-pisiskēyihtamahk kinwēs mīna sēhkē ta-manācihtāyahk misiwēskamik.

 

Meryl McMaster—Âcimostâkêwin

Meryl McMaster kî-nihtâwikiw mîna mêkwâc wîkiw Ottawa, Kânata. Ô-wîtokêmâkana ohci Mikisiw-Wacîhk Nistam-Iyiniwak pîhci Kisiskâciwani-Sîpiy mîna wiya pimohtêstamâkêw ita Siksika Nistam-Iyiniwak pîhci Alberta. Kî-kîspinatam BFA pîhci Cikâstêpisonowin ohci OCAD Kihci-Kiskinwahamâtowikamik ita Toronto (2010). Kiskêyihtakosîw kiki ô-misâw-wiyastêwin tipiyawê-masinipayiwina êkwânihi ka-ayâhk mêmohci ô-pihkohtâwin kihci ayiwâkan, kî-wâh-wâpahtam kakwêcihkêmowina isi wâpamisowin sâpô askiy, ô-wâhkômâkana, kayâsêskamik, mîna isihcikêwin, asici kîhkânâkosiwin kiskinawâcihcikâtêwin isi ô-pahpîtos ociwâmihtowin isi Paskwâwiyiniwin Opîtâtowênowin aniskac ohciwêwin. McMaster ô-tatoskêwin kî-nôkohcikâtêw pîhci pêyakohk mîna mâmawohkamâkêwin wapahtahiwêwin sâpô Kânata êkwa misiwê askiyinînâhk, tâpiskôc ita Misiwêskamik Mâmawihitowin ohci Kânata (Ottawa, ON), Ryerson Cikâstêpison Kamik (Toronto, ON), Australian Kamik kiki Cikâstêpisonowin (Sydney, AUS), Smithsonian Misiwêskamik Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Nêhiyawak (New York, NY), Tâpasinahikêwin Cikâstêpison ohci Ontario (Toronto, ON), Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Mastaw Nêhiyaw Tâpasinahikêwin (Santa Fe, NM), Montreal Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Katawâsisin Tâpasinahikêwin (Montreal, QC), êkwa ôma Ikon Mâmawihitowin (Birmingham, UK). Ô-kîspinamâkosiwin asici mîna Scotiabank Oskayi Aniskaciwin Cikâstêpisonowin Kîspinamâkosiwin (2018), REVEAL Nêhiyaw Tâpasinahikêwin Kîspinamâkosiwin (2017), Eiteljorg Mastaw Tâpasinahikêwin Ototêmowin Kîspinamâkosiwin (2013), Charles Pachter Kîspinamâkosiwin kiki Oskayi Otâpasinahikêwak (2012), Canon Kânata Kîspinamâkosiwin (2010), OCAD U Medal (2010) mîna kî-cimâsî-masinahikasow kiki ôma Louis Roederer Miskikâtêwin Kîspinamâkosiwin (2019) êkwa kinwêsi-masinahikasow kiki ôma 2016 Sobey Tâpasinahikêwin Kîspinamâkosiwin. Ô-tatoskêwin misiwê pimohtêstamâkan pîhci mosahkinikêwina isi Misiwêskamik Mâmawihitowin ohci Kânata, Tâpasinahikêwin Mâmawihitowin ohci Ontario, Eiteljorg Kiciwâpasihkwêwikamik, Montreal Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Katawâsisin Tâpasinahikêwina, Kiciwâpasihkwêwikamik London, Nelson-Atkins Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Tâpasinahikêwin, Ottawa Tâpasinahikêwin Mâmawihitowin, Canadian Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Kayâsêskamik, Misiwêskamik Kiciwâpasihkwêwikamik ohci Nêhiyawak.