JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

A Path to the Tipi between Stars and Time

A Path to the Tipi between Stars and Time

Artist(s): Tipi Joe
Start: April 1, 2022 12:00 pm
End: May 21, 2022 5:00 pm
Galleries: Main Marvin Online

Main zhigwa Media Galleries, maagoniganing Virtual Gallery (TBA)

 

Aawiwin

Joe Lanceley gemaa “Tipi Joe” odibendaan Tipi Joe Creations zhigwa niigaanii iwe Red Willow Tipi izhichigewin geshkichigesig. Onjii imaa Mistawasis Ishkoniganing, gii-dazhi-ombigi Brandon, Manitoba, ogii-noojitoon zhooniyaan ji-dazhiikawaad imaa Gikina’amaadiiwigamigong jibwaa izhigozid Winnipeg. Maadakamigizid apan wenji-oshkaadizid, bebakaan gii-bi-inanokiid, ogii-bi-dibendaanan bebakaan anokiiwinan. Noongom Tipi Joe inenjigaade nanaandok omazinichige, debendang anokiiwin, ogikina’amaage gaye. Daabida bebakaan gegoo ani-gikendang, mii Tipi Joe Creations onachigaadeg oshki-dino Anishinaabe anokiiwin, nanaandok ozhichigaadegin gegoon.

 

Ekidod Omazinichige

Noomaya’ii, ningii-azhegiiwe miziwe mashkodeng, Winnipeg ningii-onji-maajaa (eyaajin Metis, Treaty one Aki, dazhiikewaad Anishinaabeg, Cree, Dene, zhigwa Lakota bemaadiziwaad) izhi Sonoran Desert imaa New Mexico, USA. Aazha ashi-niizhwaaswi nindapiitiz, megwaa noongom aapiji bakaan apiich wiin gaa-gii-inaadiziyaan aapiji mewinzha. Iwe apii, aazha ningii-gagiitiz gikina’amaageyaan gezhibaaseg gegoon, ji-gikendamaambaan daabishkoo bakaan awiyag, gakina gegoo aabimi-gizhibaase. Owe waabanda’iwewin onji gaa-bi-izhi-bimaadiziyaan. Anangoog onatoowaad miikana, miziwe mashkodeng akoo eyaad a’a condor imaa Venado Azul (Talum, Mexico); Ninbima’adoon ogete-miikanawan Migizi zhigwa a’a Condor gaa-inind.  Nimbiminizha’aan oodenaang eyaawaad Anishinaabeg, gete gegoon zhigwa noongom ezhichigeng ayendoodamaan.Aaniin ezhi-gikendamaan Anishinaabe enaabandang gegoo, waasakoneg ayizhiseg biinji-bagwaanegamig – endaso-giizhig, endaso-giizis, endasowaki gaye, aabadad gikenjigewin anangoog onji dibaajimowining eteg, izhaawin, ji-ondaadizing gaye. Owe izhichigewin, nimbimi-ayaawin gashkendamaan, wanichigeyaan, ani-aanjigiyaan, bizindawagwaa getaadiziwaad, ningetemag zhigwa enawemagwaa. Owe nindibaajimowin aaniin gaa-izhi-mikamaan eyaayaan aabimisewining.

Joe Lancely – Joseph Vermette – Tipi Joe

Special thanks to University of Manitoba: School of Art