JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Status / Megwaa

Megwaa

Gagii izhii wabadamaan: Bimadiziiwin

Artist(s): Sharon Hall
Start: September 1, 2023 5:00 pm
End: October 14, 2023 5:00 pm
Galleries: Main

Binakwe-giizis, midaswe ishe Niiwin Niishtanwasaak Akii Paakisin chiibizhyig: Nanogiizhigak, Waatebagaa-giizis pezhik minik nanaan minik zhangwase. Ga Muzinigebiigewid ozhiibigan Sharon Hall, Wabishke Mengaan Ikwe Nagadwendamaan nisidotamaan wabadeigyan kego. Kendaswinan Debwewin. Onishin…

Read More